Sava, obnovljivi vir energije

Hidroelektrarne na srednji Savi

Holding Slovenske elektrarne si želi s projektom izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi dolgoročno zagotoviti učinkovite in okolju prijazne vire električne energije. V usklajevanju z Vlado Republike Slovenije je koncesijska pogodba za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Poleg verige hidroelektrarn na reki Dravi, hidroelektrarne na srednji Savi prestavljajo hrbtenico proizvodnje obnovljive energije v okviru slovenskega elektroenergetskega sistema.

V okviru večnamenskega projekta, s katerim bo izboljšana tudi kakovost življenja prebivalcev ob reki Savi, bo postopoma v prostor umeščenih med 9 in 12 hidroelektrarn na odseku od HE Medvode do HE Vrhovo.

Njihova izgradnja poleg pozitivnih energetskih učinkov prinaša tudi koristi prebivalcem v regiji. HSE bo v sklopu ureditve prostora izvedel  ukrepe za povečanje zaščite pred škodljivim delovanjem voda, izboljšanje vodooskrbe ter izboljšanje postopkpv čiščenja odpadnih voda, v sodelovanju z državo in lokalnimi skupnostmi pa bosta urejeni tudi prometno in energetsko omrežje.

Hidro potencial reke Save je izkoriščen zgolj 30-odstotno, zato bodo objekti na odseku srednje Save z izkoristkom 117-metrskega padca omogočili proizvodnjo dodatnih 1.105 GWh/leto. To predstavlja okoli deset odstotkov celotne električne energije, proizvedene v Sloveniji, in dvajset odstotkov energije, ki jo v Sloveniji proizvedemo iz obnovljivih virov.

Izgradnja srednjesavskih hidroelektrarn bo povezala vse objekte v verigo, ki bo prinesla optimalno izkoriščenost že zgrajenih hidroelektrarn. Z investicijo bomo omogočili boljšo odzivnost energetskega sistema Slovenije in optimalno izkoriščanje energetskega potenciala reke Save. Doslej je bil izkoriščen zgolj 30-odstotno.

Časovnica

junij 2020

Podpis koncesijske pogodbe

2020

Okoljsko poročilo in dokumentacija za celovito presojo vplivov na okolje

+ 3,5 do 4,5 let od pravnomočnosti celovitega dovoljenja v združenem postopku za zadnjo od prvih treh

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Zgodovina projekta

2014

Novelacija dokumenta »Predinvesticijska zasnova: Izgradnja HE na srednji Savi (HSE Invest)«, ki upošteva celotno do takrat znano problematiko in vse do tedaj izdelane strokovne podlage na območju Save.

2013

2013 sprejet sklep Vlade Republike Slovenije o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za rabo vodnega potenciala srednje Save z izgradnjo HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, h kateri so bile pridobljene smernice državnih nosilcev urejanja prostora za načrtovanje teh treh hidroelektrarn

2013

Dana pobuda za pričetek DPN-ja za izgradnjo HE za objekte od Medvod do Litije;

2013

Podana pobuda za pričetek DPN-ja za izgradnjo HE za objekte od Litije do Zidanega Mosta;

2009

Podana pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za rabo vodnega potenciala srednje Save.

2007

Izdelana »Predinvesticijska zasnova: Izgradnja HE na srednji Savi (HSE Invest)« za potrebe HSE.
Tega leta se prične tudi z izdelavo različnih strokovnih podlag z različnih področji (narave, kmetijstva, arheologije, ihtiologije, projektne in investicijske dokumentacije…)

1979

Izdelan dokument »Energetska izraba Save od Medvod do Mokricv katerem je zasnovan osnovni koncept verige HE na srednji Savi, ki je še danes osnova za načrtovanje verige